God jul og godt nytt år!

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 21. Des 2019


Styret vil ønske alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Tusen takk for all dugnadsinnsats gjennom året :) 

Mvh StyretStemningsfull Lucia-feiring på Hjera

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 14. Des 2019

Fredag 13. desember holdt EIDV Lucia-feiring på stall Hjera.
Det ble et veldig stemningsfult Lucia-tog med både to- og firbente, pyntet med lys, glitter og drakter.
Etter toget ble det lussekatter og gløgg i stallen, trekning av årets Lucia og vi fikk til og med en SMS fra selveste julenissen! Til slutt ble det utdeling av godtepose til alle små og store.

Takk til alle som møtte opp og laget en veldig hyggelig ettermiddag! :) 

Styret
Stevnedatoer 2020

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 14. Nov 2019

Eidsvoll Hestesportsklubb har følgende stevnedatoer for 2020:


- 9. - 10. mai feltritt

- 13. - 14. juni dressur med Oark cup finale 

- 15. - 16. august sprang

- 19. september sprang 

- 20. september dressurHold av datoene, tren målrettet så ses vi til spennende stevnedager!Personvernererklæring

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 3. Nov 2019

Personvernererklæring for Eidsvoll Hestesportsklubb 

Siste versjon: 02.11.2019 


Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Eidsvoll Hestesportsklubb heretter «idrettslaget», samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen retter seg mot medlemmer, herunder mindreårige medlemmers foresatte og frivillige (herunder tillitsvalgte, trenere, oppmenn og andre frivillige).

Idrettslaget ved øverste leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av idrettslaget. Det daglige ansvaret er delegert til rollen kasserer.

Personvernerklæringen som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom idrettslaget og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. 

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.   1. Vår bruk av personopplysninger

Idrettslaget samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer og frivillige, for å administrere idretten, og oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i all hovedsak fra den registrerte selv, men i noen tilfeller henter vi også opplysninger fra tredjepart. Det kan være kilder fra offentlige registre eller myndigheter. Vi vil alltid varsle om slik innhenting i forkant, med mindre innsamling av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at den registrerte allerede har informasjon om innhentingen.  1. Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt og det er bare de i idrettslaget som har et tjenstlig behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. Som hovedregel vil dine personopplysninger ikke deles med noen utenfor idrettslaget. 

Opplysninger om deg vil lagres i Idrettens sentrale database, hvor Norges idrettsforbund og dets organisasjonsledd har tilgang. Du kan selv administrere hvilke opplysninger som er tilgjengelig i databasen ved å logge deg inn på «Min Idrett». For behandlingen av personopplysningene som inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom NIF og dets organisasjonsledd. For å sikre en trygg behandling av personopplysningene, har organene opprettet en ordning for å sikre etterlevelse av personvernregelverket. Denne ordningen er nærmere beskrevet i NIFs personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte idrettslaget, eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. 

Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning. 

Det kan også være at vi deler dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere dersom du har gitt ditt samtykke til dette, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten og NAV). 

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.  1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap eller frivillighet i idrettslaget. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak begrenset til navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, statsborgerskap, kjønn, idrettens personID, familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, om politiattest er fremvist, at medlems- og treningsavgift er betalt og tilknytning til konkurranseaktivitet. Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette. 

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.  1. Grunnlag for behandlingen 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i idrettslaget er først og fremst medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten. 

For enkelte organisatoriske og administrative oppgaver, utover det som er strengt nødvendig for administrering av medlemskap, kan vi behandle dine personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i de enkelte idrettene, noe vi også rapporterer videre til særforbund og NIF. Når vi behandler personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til å allokere ressurser etter behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor idrettslaget. 

Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi i noen tilfeller behandler.  1. Lagring av personopplysningene og sletting


Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for (se punkt 2 ovenfor) håndteres av NIF på vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.nif.no.

Idrettslaget sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i Idrettslaget. Opplysninger om medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig. 

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. 

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn til forsikringsavtaler. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.   1. Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor idrettslaget i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til post@eidsvollhestesportsklubb.no

Innsyn: Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg vises ved innlogging på MinIdrett.

Retting: Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging på MinIdrett.

Protestere: Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

Trekke ditt samtykke: Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder. 

Sletting: Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

Dataportabilitet: Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til idrettslaget, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen: Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet: Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på post@eidsvollhestesportsklubb.no  1. Endringer i vår personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.Luciafest

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 2. Nov 2019

Styret inviterer til en ny vri på vår årlige grøtfest, nemlig luciafest!


Ta med deg familien(og hesten) og bli med på desembers koseligste kveld i stallen! Av erfaring anbefaler vi alle å ta på seg varme klær ;) Påmelding skjer på vårt facebookarrangement linket her; 

https://www.facebook.com/events/730159827501031/


Påmelding skjer ved å trykke skal/skal ikke, om dere er flere som kommer ønsker vi i tillegg at du legger igjen en kommentar på arrangementet med hvor mange dere er :) Dette for å lettere kunne planlegge hvor mye drikke og godsaker vi trenger!

(Skulle du ikke ha facebook, ber vi deg sende en mail til post@eidsvollhestesportsklubb.no med hvor mange av dere kommer.)


Påmeldingsfrist er 9.desember!


Evt spørsmål kan rettes til klubben via facebook eller mail!


Vi håper å se dere på årets siste arrangement til EIDV <3 


MVH Styret // EIDVMedlemsmøte

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 14. Okt 2019

Styret har gleden av å invitere til medlemsmøte søndag 3. november kl 11:30.

Sted: Gardermovegen 196. Brudalen Nord, Gamle Gardermoveien. (Kart og bilde ligger vedlagt.)


Vi ønsker å presentere våre mål og tanker for sesongen 2020 og ber derfor alle om å tenke gjennom hvilke mål man har for kommende sesong. Her tenker vi bla. på Norgesserien sprang, OARK cup dressur, KM sprang og dressur, Norwegian Horse Festival (NHF).

Skal vi som klubb gå sammen om å kjøpe billetter til NHF slik at vi kanskje kan få mulighet til å sende en eller to deltagere?


Kl 12:00 er vi så heldige å få besøk av Heidi Bratlie Larsen som bla. deltok i VM feltritt 2018. Hun har et spennende og lærerikt foredrag om hvordan hun nådde sitt mål om VM deltagelse. Her har vi mulighet til å få mange gode tips og råd!


Det vil bli en enkel servering under møtet :) 

 

Vi håper så mange av våre medlemmer har muligheten til å møte opp! Det hadde i tillegg vært veldig fint om dere kunne svart på mail til post@eidsvollhestesportsklubb.no om dere kommer eller ei, da blir det litt enklere å planlegge mat.


Velkommen til medlemsmøte :) 


MVH Styret/Eidsvoll HestesportsklubbRent idrettslag - Antidopingpolicy

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 4. Aug 2019

Vi i Eidsvoll Hestesportsklubb tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent idrettslag. Vi i styret oppfordrer alle våre medlemmer til å klikke på linkene og lese innholdet på disse sidene, samt å gjennomføre e-læringsprogrammet "Ren utøver" på antidoping.no (link nummer 2). Er du under 16 år, anbefaler vi å ta dette kurset med en foresatt.

http://antidoping.no/

https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver


Eidsvoll Hestesportsklubb er også opptatt av nettvett og hvordan vi oppfører oss på nett. Alle våre medlemmer bør lese nettvett reglene i linken under, spesielt punkt 6. "Tenk over hva du deler".

https://nettvett.no/nettvettreglene/

Dugnadslister 15-16.juni.

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 12. Jun 2019

Dugnadslistene for dressurstevne 15.-16.juni er klare, vi har gjort så godt vi kan for å oppfylle alle ønsker. Noe som ikke er lett, noen må kanskje gjøre noe de ikke hadde helt lyst til for å få alt til å gå rundt!🙈 Alle medlemmer som starter er satt opp på dugnad.Kan dere ikke når dere er satt opp, må dere selv bytte. Og gi beskjed til en i styret🐴 Vi minner også om dugnad på fredag klokken 17.00, for å gjøre klart til dressurstevne. Dette burde ikke ta så alt for lang tid, hvis vi er en del som møter opp.😃 Om noen har jernrive og/eller krafse(bilde), ta gjerne med det!
Mvh Styret//EIDV


OARK Cup Finale 2019

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 18. Mai 2019

Vi er igjen den heldige klubben som skal få avholde årets finale av OARK sin dressur cup!


OARK cup er en dressur cup, som er åpen for ekvipasjer fra hele landet. I motsetning til i fjor kjøres alle cup klassene som åpne klasser, men med 3 premieringer. Så om du ikke har startet i cupen, er du fortsatt hjertelig velkommen til å starte hos oss :D Vi vil i tillegg kjøre klasser som ikke er koblet til cupen!


En rytter kan delta med fler hester i samme klasse i de innledende rundene, men kun delta med en i finalen. Stiller ekvipasjen i flere klasser må den delta i cupen i den høyeste klassen den stiller til start i.


De tre første stevnene er innledede runder før finalen avholdes her hos oss på Stall Hjera;

30-31 mars, SNORD 

11 mai, SKED

25-26 mai, SØRK

15-16 juni, EIDV FINALE


Kvalifisering:

Klasse 1 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65% eller mer i LB 

Klasse 2 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65% eller mer i LA

Klasse 3 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65% eller mer i FEI ponni/MB hest

Klasse 4 er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65% eller mer i MA & oppover

(resultater fra unghest klasser er ikke tellende)


Alle rundene du deltar i er tellende i cupen, og finalen teller 20 % mer! Man må ha startet minst 2 av omgangene inkl. finalen for å få plassering i cupen(om du ikke deltar i finalen er du ikke tellende i cupen).


Poengberegning:


Finalene kommer til å gå på 20x60 bane i disse klassene:

Klasse 1            LC:3  Ponni/Hest

Klasse 2            LB:4  Ponni/Hest

Klasse 3            LA:3  Ponni/Hest

Klasse 4            MB:2  HestStatuttene for cupen finner linket til her:

 OARK CUP Dressur statutter 2019.pdf


Vi håper på stor deltagelse fra våre egne medlemmer under årets OARK cup, og folkefest under finalen hos oss!


Velkommen til stevne hos oss - vi gleder oss til en spektakulær finale!Historisk feltrittstevne i EIDV!

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 14. Mai 2019

Lørdag 11 mai arrangerte klubben D stevne feltritt på vår base Stall Hjera. Klassene vi arrangerte var Knøttecup ponni og hest samt debutant Ponni og 80 cm hest. Det var første gang i klubbens historie at deb ponni og 80 cm hest ble arrangert. Det er også første gang at det skulle kåres klubbmester feltritt i EIDV. Til stevnet ble det laget ny 80 cm bane.

Det var 18 startende som trosset en regnfull og våt dag. Vinner i klassene /se på Horsepro 😊Klubbmester i klassen ponni ble Elena Angelica Karlsen Sanchez/Don Spirit og i klassen hest ble May-Britt Bjerke/Mykle Sølja vinnere. Vi gratulerer årets klubbmestere og vinnerne av klassene samt takker alle deltagerne på en regnfull og våt dag. 

Klikk her for å se resultatene


Elena Angelica Karlsen Sanchez/Don Spirit

May-Britt Bjerke/Mykle Sølja

Elena Angelica Karlsen Sanchez/Don Spirit


Celine Lillebråten Ekeberg/Lucozade

Silje Aurora Fjørner Skjøldt/Highness

Madelen Brandsø/Zawaz


May-Britt Bjerke/Mykle Sølja


Oda Tiller/Fyro

Mariann Grytten Engebø/Opie


Ida Christine Roos/Gucci Pino


Rebecca Høitomt Murray/Romeo VII
EIDV har gleden av å ha to ekvipasjer med på Norwegian Horse Festival

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 19. Feb 2019


Celine Lillebråten Ekeberg og Lucozade starter i Stall Lie Hvalen ponni cupen.

Kristin Kjeksli og Zimba S starter i Skoies cup sprang for hest. 

Begge har sin første start onsdag😊 

Vi håper mange av EIDV rytterne tar turen å heier på dem🏆 

vi ønsker ekvipasjene masse lykke til🏆🏵Innkalling til årsmøte for Eidsvoll Hestesportsklubb.

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 21. Jan 2019

 

Til        Medlemmer i Eidsvoll Hestesportsklubb                                           21.01.2019


Innkalling til årsmøte for Eidsvoll Hestesportsklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll Hestesportsklubb. 

Årsmøtet avholdes den 26.02.2018 fra klokken 19:00 til 21:00 på klubbhuset til Eidsvoll Turn på Myhrer, Eidsvoll.


Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 12.02.2019 innen kl 20:00 til e-post adresse post@eidsvollhestesportsklubb.no.


Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet via e-post fra Eidsvoll Hestesportsklubb. 


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten for 2019. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret